W pracach naukowych i podręcznikach za łacińską nazwą gatunkową jest wymieniane nazwisko autora, zwykle w skrócie. Stawianie nazwiska autora obok rośliny, o której się pisze, ma swoje uzasadnienie. Chodzi bowiem o podkreślenie, że jest właśnie mowa o tej roślinie, bo może być również inna, o takiej samej nazwie. Istnienie homonimów uzasadnia konieczność podawania nazwisk autorów przy nazwach roślin. Dość często przy łacińskiej nazwie rośliny występują skróty nazwisk dwóch autorów, którzy daną roślinę opisali wspólnie. Często również występują nazwiska dwóch autorów, lecz jedno z nich jest w nawiasie, np. Sorbus aria (L.) Cranz., Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. Znaczy to, że opis rośliny był wykonany w różnym czasie. Opis wykonany przez drugiego autora mógł być uzupełnieniem lub wyjaśnieniem dotyczącym opisywanego gatunku. Stąd nazwisko pierwszego autora w nawiasie i drugie obok bez nawiasu.